કેરળ

કેરળ અભયકિરણમ યોજના  2023

કેરળ અભયકિરણમ યોજના 2023

ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ, નિરાધાર વિધવાઓ, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, નાણાકીય સહાય

ઓનલાઈન અરજી, સેવાના સિવિલ રજીસ્ટ્રેશન કેરળ: cr.lsgkerala.gov.in

ઓનલાઈન અરજી, સેવાના સિવિલ રજીસ્ટ્રેશન કેરળ: cr.lsgkeral...

તાજેતરના ભૂતકાળમાં, કેરળ રાજ્યે સેવાના સિવિલ રજિસ્ટ્રેશન 2022-23 નામની તદ્દન નવી...

ઓનલાઈન લાભાર્થીની યાદી, DBT પેન્શન સ્ટેટસ, સેવા પેન્શન પ્લાન 2022

ઓનલાઈન લાભાર્થીની યાદી, DBT પેન્શન સ્ટેટસ, સેવા પેન્શન ...

કેરળ સરકારે વિવિધ પેન્શન યોજનાઓ રજૂ કરી છે. સેવા પેન્શન 2022 એ અનેક પેન્શન યોજના...

egrantz.kerala.gov.in પર ઇ-ગ્રાન્ટ્ઝ 3.0 માટે વિદ્યાર્થી નોંધણી, લોગિન અને સ્થિતિ

egrantz.kerala.gov.in પર ઇ-ગ્રાન્ટ્ઝ 3.0 માટે વિદ્યાર્થ...

ઇ-ગ્રાન્ટ્ઝ 3.0 પ્લેટફોર્મ કેરળ સરકારના પછાત સમુદાય વિકાસ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામ...

કેરળ ફ્રી લેપટોપ સ્કીમ 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી અને સ્ટેટસ ચેક

કેરળ ફ્રી લેપટોપ સ્કીમ 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી અને સ્ટે...

અરજી કરતી વખતે અનુસરવા માટે સંબંધિત સત્તાવાળાઓ દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવેલી પગલુ...

કેરળ વિદ્યાકિરણમ સ્કીમ 2022: ઓનલાઈન સ્ટેટસ અને પીડીએફ અરજી ફોર્મ

કેરળ વિદ્યાકિરણમ સ્કીમ 2022: ઓનલાઈન સ્ટેટસ અને પીડીએફ અ...

લોકો સત્તાવાર વેબસાઇટને ઍક્સેસ કરી શકે છે અને વિદ્યાકિરણમ યોજના માટે કેવી રીતે અ...

2022 માં કેરળ માટે રેશન કાર્ડ: ઓનલાઈન અરજી, અરજીની સ્થિતિ, નવી PDS યાદી

2022 માં કેરળ માટે રેશન કાર્ડ: ઓનલાઈન અરજી, અરજીની સ્થિ...

તેના તમામ રહેવાસીઓને મદદ કરવા માટે, ભારત સરકારે રેશન કાર્ડ રજૂ કર્યું.

કેરળ લેન્ડ રેકોર્ડ્સઃ ઓનલાઈન લેન્ડ સર્વે વેરિફિકેશન અને ગામ-સ્તરની માહિતી

કેરળ લેન્ડ રેકોર્ડ્સઃ ઓનલાઈન લેન્ડ સર્વે વેરિફિકેશન અને...

કેરળ માહિતી મિશનના ભાગરૂપે કેરળ રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા હમણાં જ ઈ-રેખા નામનુ...

કેરળ શિષ્યવૃત્તિ 2022: અરજી, સૂચિ, જરૂરિયાતો અને સમયપત્રક

કેરળ શિષ્યવૃત્તિ 2022: અરજી, સૂચિ, જરૂરિયાતો અને સમયપત્રક

આ તમામ બાળકો માટે, સંબંધિત કેરળ રાજ્યના અધિકારીઓએ નવી કેરળ શિષ્યવૃત્તિ યોજના રજૂ...

eHealth કેરળ 2022-23 માટે ઓનલાઈન નોંધણી, લોગિન અને કાર્ડ ડાઉનલોડ

eHealth કેરળ 2022-23 માટે ઓનલાઈન નોંધણી, લોગિન અને કાર્...

ફેડરલ અને રાજ્ય સરકારો બંને તમામ વ્યક્તિઓને આરોગ્ય સંભાળની વધુ સારી ઍક્સેસ પ્રદા...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here