ત્રિપુરા

2022 માટે ત્રિપુરામાં પુનો બનીયા યોજના માટે લાભો, પાત્રતા અને ઓનલાઈન નોંધણી

2022 માટે ત્રિપુરામાં પુનો બનીયા યોજના માટે લાભો, પાત્ર...

ત્રિપુરા પુનો બનીયા યોજના, એક માન્ય કાર્યક્રમ, અને મંત્રી પરિષદ 15મી જુલાઈ, 2022...

ત્રિપુરા સુપર 30 સ્કીમ 2022: ઓનલાઈન અરજીઓ, જરૂરિયાતો અને લાભો

ત્રિપુરા સુપર 30 સ્કીમ 2022: ઓનલાઈન અરજીઓ, જરૂરિયાતો અન...

આ પ્રોગ્રામ વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને સૂચના આપવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે ...

મુખ્ય મંત્રી ચા શ્રમિક કલ્યાણ પ્રકલ્પ 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી, પાત્રતા અને લાભો

મુખ્ય મંત્રી ચા શ્રમિક કલ્યાણ પ્રકલ્પ 2022 માટે ઓનલાઈન ...

ત્રિપુરા સરકારે મુખ્ય મંત્રી ચા શ્રમી કલ્યાણ પ્રકલ્પ નામની નવી યોજના દાખલ કરવાનો...

મુખ્ય મંત્રી યુબા યોગયોગ યોજના માટે સ્માર્ટફોન નોંધણી અને મેરિટ લિસ્ટ

મુખ્ય મંત્રી યુબા યોગયોગ યોજના માટે સ્માર્ટફોન નોંધણી અ...

જેમ તમે બધા જાણો છો, મોટાભાગની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ હાલમાં ડિજિટલ ફોર્મેટમાં શિક્ષણ ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here